Year of Birth:  1947

Address:

Russia, 445003, Togliatti, Komzina Str., 10,

Institute of Ecology of the Volga River Basin of the Russian Academy of Sciences

Phone: +7 842 48 93 19

E-mail: zinchenko.tdz@yandex.ru

Academic Degree:

 • doctor of biology,
 • professor

Official Capacity:

head of the Laboratory of Ecology of Small Rivers

Research Areas:

bioindication, monitoring, biodiversity and functioning of planktonic and benthic communities of water ecosystems in the context of natural changes and human impacts; population and structural adaptation of taxons to extreme factors; water quality; ecology of chironomids (Diptera, Chironomidae)

Work as a visiting researcher abroad:

 • 1991 – invited to lecture during the XI International Symposium on Chironomidae (Diptera) (Lelystad, RIZA, Netherlands),
 • 1991 – lecture on the subject of “Long-term dynamics of Chironomidae in the Kuibyshev water reservoir associated with eutrophication processes”, “Chironomidae (Diptera) as biological hindrances” during ХI International Symposium on Chironomidae (Amsterdam, Netherlands)

Academic Awards:

laureate for the RF government premium in science and technology (2011, No. 9058)

Professional Training of Highly Qualified Educational Workers:

has trained 8 PhD and 1 doctor of sciences

Membership in Professional Societies:

 • the chairman of Togliatti department of Hydrobiological society at RAS,
 • member of the editorial Board of special issues of the magazines “Izvestiya of Samara scientific center of RAS” and “Samarskaya Luka”,
 • member of dissertation councils for defending candidate and doctoral dissertations (Institute of Ecology of the Volga River Basin, RAS, Togliatti; ASTU, Astrakhan).
 • editorial board member of “Arid Ecosystems”

 

Total Number of Publications: more than 300

Main Publications:

 • Zinchenko T.D. Unifitsirovannye metody dlya otsenki kachestva poverkhnostnykh vod Volzhskogo bassejna [Standardized methods for the assessment of surface water quality of the Volga Basin] // Sbornik trudov VIII Mezhdunarodnogo Kongressa «Chistaya voda. Kazan». 2017. Novoe Znanie. No. 8. P. 119-122. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., L.V. Golovatyuk L.V. Abrosimova, Popchenko T.V. Macrozoobenthos in Saline Rivers in the Lake Elton Basin: Spatial and Temporal Dynamics // Inland Water Biology. 2017. No. 10 (4). P. 384-398.
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V., Аbrosimova E.V., Popchenko T.V., Nikulina T.D. Izmeneniya soobshhestv makrozoobentosa pri gradiente mineralizatsii v rekakh bassejna gipergalinnogo oz. Elton (2006-2013) [Changes of macrozoobenthos communities in the gradient of salinity in the rivers of the Basin hypersaline Lake Elton (2006-2013)] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RAN. 2017. No. 19 (5). P. 140-156. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V., Shitikov V.K. Osobennosti prostranstvennogo raspredeleniya donnykh soobshhestv ravninnoj reki bassejna Srednej Volgi [Spatial distribution features of bottom communities of a plain river in the Middle Volga river basin] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya. 2017. No. 40. P. 163-180. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V., Shitikov V.K. Solenostnaya tolerantnost’ soobshhestv makrozoobentosa malykh rek bassejna Srednej i Nizhnej Volgi [Salinity tolerance of macrozoobenthos of small rivers in the basin of the Middle and Lower Volga] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 2016. No. 18 (5). P. 60-66. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V., Shitikov V.K., Аbrosimova E.V. Planktonnye i donnye soobshhestva vysokomineralizovannykh rek bassejna oz. El’ton: statisticheskij analiz zavisimostej [Planktonic and benthic communities in the highly mineralized rivers of the basin of Lake Elton: statistical dependency analysis] // Morskoj biologicheskij zhurnal. 2016. No. 1 (3). P. 32-34. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V., Аbrosimova E.V., Promakhova E.V. Primenenie bioticheskikh identifikatorov dlya otsenki kachestva poverkhnostnykh vod (na primere malykh rek bassejna Nizhnej Volgi [The use of biotic identifiers for the assessment of surface water quality (on the example of small rivers of the Lower Volga Basin] // Аstrakhanskij vestnik ekologicheskogo obrazovaniya. 2016. No. 33 (37). P. 61-72. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Shitikov V.K. Suktsessii i fluktuatsii — prostranstvenno-vremennye izmeneniya v rekakh [Succession and fluctuation of spatial-temporal changes in rivers] // Аstrakhanskij vestnik ekologicheskogo obrazovaniya. 2016. No. 4 (34). P. 77-88. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Shitikov V.K., Аbrosimova E.V. Statisticheskij analiz populyatsionoj struktury vodnykh ehkosistem [Statistical analysis populational structure of aquatic ecosystems] // Astrakhanskij vestnik ekologicheskogo obrazovaniya. 2015. No. 1 (31). P. 31-41. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Shitikov V.K. Populyatsionnaya struktura vodnykh ekosistem: statisticheskij analiz [Population structure of aquatic ecosystems: statistical analysis] // Teoreticheskie problemy ekologii i evolyutsii. Problemy populyatsionnoj ehkologii. Lyubishhevskie chteniya. 2015. Vol. VI. P. 138-144. (In Russian)
 • Shitikov V.K., Zinchenko T.D. Statistical Analysis of Structural Variations of Benthic Communities and Testing the Hypothesis of River Continuum // Water Resources. 2014. No. 41 (5). P. 543-552.
 • Zinchenko T.D., Gladyshev M.I., Makhutova O.N., Sushchik N.N., Galina S. Kalachova G.S., Golovatyuk L.V. Saline rivers providearid landscapes with a considerable amount of biochemically valuable production of chironomid (Diptera) larvae // Hydrobiologia. 2014.  722. P. 115-128.
 • Rozenberg G.S., Zinchenko T.D. The sustainability of aquatic ecosystems: an overview of the problem // Arid Ecosystems. 2014. Vol. 20. No. 4 (61). P. 11-23.
 • Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Устойчивость гидроэкосистем: обзор проблемы// Аридные экосистемы. Т. 20. №4 (61). 2014. С. 11-23.
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V., Nomokonova V.I. Osobennosti strukturnoj organizatsii donnykh soobshhestv ust’evykh uchastkov solenykh rek bassejna oz. El’ton [Features of the structural organization of benthic communities estuarine sections of the Salt River Basin of the Lake Elton] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 2014. No. 5. P. 279-284. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Malinovskaya L.V. Izuchenie khironomid (Diptera, Chironomidae) v nizov’yakh Volgi i v Severnom Kaspii i ikh mnogoletnee izmenenie biomassy [The study of chironomids (Diptera, Chironomidae) in the Lower Volga and Northern Caspian Sea and their long-term variation of biomass] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 2014. No. 16 (1). P. 576-585. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Shitikov V.K., Golovatyuk L.V. Modeli raspredeleniya populyatsionnoj plotnosti vidov makrozoobentosa po gradientu mineralizatsii na primere malykh rek Priehl’ton’ya [The distribution model of the population density of species of macrozoobenthos along the gradient of salinity on the example of small rivers Prieltonye] // Chteniya pamyati Vladimira Yakovlevicha Levanidova. Vladivostok: Dal’nauka. 2014. No. 6. P. 257-273. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Shitikov V.K., Golovatyuk L.V., Nomokonova V.I., Popchenko V.I., Аbrosimova E.V. Ekosistemnyj podkhod k probleme bioindikatsii rek bassejna Srednej i Nizhnej Volgi (Obzor) [The ecosystem approach to the problem of bioindication of river basin the Middle and Lower Volga (Overview)] // Аstrakhanskij Vestnik ekologicheskogo obrazovaniya. 2014. No. 1 (27). P. 58-67. (In Russian)
 • Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Соленосная толерантность донных организмов речных вод (обзор) // Аридные экосистемы. Т. 19. №3 (56). 2013. С. 5-15.
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V. Salinity Tolerance of Macroinvertebrates in Stream Waters (Review) // Arid Ecosystems. 2013. Vol. 3. No. 3 (3). P. 113-121.
 • Zinchenko T.D., Golovatyuk L.V. Solenostnaya tolerantnost donnykh organizmov rechnykh vod (obzor) [Salinity Tolerance of Macroinvertebrates in Stream Waters (Review)] // Aridnye Ekosistemy. 2013. Vol. 19. No. 3 (56). P. 5-15. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Kurina E.M. Distributional Patterns of Alien Species in the Open Shallow Areas of the Saratov Reservoir // Russian Journal of Biological 2011. No. 2(2-3). P. 183-190.
 • Zinchenko T.D., Golovatjuk L.V., Vykhristjuk L.A., Shitikov V.K. Diversity and Structure of Macrozoobenthic Communities in the Highly Mineralized Khara River (Territory adjacent to Lake Elton) // Biology 2011. No. 38 (10). P. 1056-1066.
 • Zinchenko T.D. Ekologo-faunisticheskaya kharakteristika chironomid (Diptera, Chironomidae) malykh rek bassejna Srednej i Nizhnej Volgi (Аtlas). [Ecological and faunal review of chironomids (Diptera, Chironomidae) of small rivers in the Middle and Low Volga basin (Atlas)]. 2011. Togliatti: Kassandra. 258 p. (In Russian)
 • Shitikov V.K., Zinchenko T.D., Rozenberg G.S. Makroehkologiya rechnykh soobshhestv: kontseptsii, metody, modeli. [Macroecology of river communities: concepts, methods, and models]. Togliatti: Kassandra. 256 p. (In Russian)
 • Zinchenko T.D, Golovatyuk L.V. Biodiversity and macroinvertebrate community structure of saline streams of arid region of the South Russia (lake Elton’s plain) // Arid Ecosystems. 2010. Vol. 16. No. 3 (43). P. 25-33.
 • Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Биоразнообразие и структура сообществ макрозообентоса соленых рек аридной зоны юга России (приэльтонье) // Аридные экосистемы. Т. 16. №3 (43). 2010. С. 25-33.
 • Zinchenko T.D. Bioindikatsionnaya rol’ chironomids (Diptera, Chironoimidae) v vodnykh ekosistemakh: problemy i perspektivy [Bioindicative part of chironomids (Diptera, Chironoimidae) in aquatic ecosystems: problems and prospects // Uspekhi sovremennoi biologii. 2009. No. 129 (3). P. 257-270. In Rissian
 • Zinchenko T.D., Makarchenko M.А., Makarchenko E.А. Novyj vid roda Cricotopus van der Wulp (Diptera, Chironomidae) iz solyonoj reki bassejna ozera El’ton (Volgogradskaya oblast’, Rossiya) [New species of the genus Cricotopus van der Wulp (Diptera, Chironomidae) from a saline river of the Elton Lake (Volgograd region, Russia)] // Evraziatsky ehntomologichesky zhurnal. 2009. No. 8 (1). P. 83-88.
 • Zinchenko T.D. Metodologicheskij podkhod k provedeniyu monitoringovykh issledovanij prirodnykh gidrosistem (na primere Volzhskogo bassejna). [Methodological approach to conducting monitoring studies of natural hydraulic systems (on the example of the Volga River Basin) // Chteniya pamyati V.YA. Levanidova. 2008. Vladivostok. Vol. 4. P. 25-30. In Rissian
 • Zinchenko T.D. Rezul’taty i perspektivy bioindikatsionnykh issledovanij vodoemov i vodotokov Volzhskogo bassejna (na primere chironomids (Diptera, Chironomidae). [Results and prospects of research of water bodies of the VolgaRiver Basin (on the example of chironomids (Diptera, Chironomidae)] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 2006. No. 8 (1). P. 248-262. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Moller Pilot KH.K.M. Bioindikatsiya sostoyaniya rek Volzhskogo bassejna na osnove sbora ehkzuviev kukolok chironomid (Diptera, Chironomidae). [Bioindication of the state of the rivers of the Volga River Basin based on the collection of exuviums of pupae chironomids (Diptera, Chironomidae)] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА Aktualnye problemy ekologii. 2005. No. 4. P. 291-298. (In Russian)
 • Shitikov V.K., Rozenberg G.S., Zinchenko T.D. Kolichestvennaya gidroekologiya: metody, kriterii, resheniya [Quantitative Hydroecology: Methods, Criteria, Solutions]. In 2 volumes / Ed. E.A. Kriksunov. 2005. M.: Nauka. Vol. 1. 281 p.; Vol. 2. 337 p. (In Russian)
 • Zinchenko T.D. Mnogoletnee formirovanie zoobentosa Kujbyshevskogo vodokhranilishha: dinamika chironomid (Diptera: Chironomidae) v svyazi s protsessami evtrofirovaniya [Long-time the formation of the zoobenthos of the Kuibyshev Reservoir: the dynamics of chironomids (Diptera: Chironomidae) in connection with the processes of eutrophication] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 2003. No. 2. P. 265-275. (In Russian)
 • Zinchenko T.D. Malye reki kak ob»ekt vozdejstviya agrarno-promyshlennogo kompleksa [Small rivers as the object of influence of agrarian-industrial complex] // Аgrarnaya Rossiya. 2001. No. 4. P. 37-41. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Vykhristyuk L.А., Shitikov V.K. Metodologicheskij podkhod k otsenke ehkologicheskogo sostoyaniya rechnykh sistem po gidrokhimicheskim i gidrobiologicheskim pokazatelyam [The methodological approach to the assessment of the ecological status of river systems for hydrochemical and hydrobiological indicators] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 2000. No. 2 (2). P. 233-243. (In Russian)
 • Zinchenko T.D., Shitikov V.K. Gidrobiologicheskij monitoring kak osnova tipologii malykh rek Samarskoj oblasti [Hydrobiological monitoring as a basis of typology of small rivers of the Samara region] // Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RА 1999. No. 1. P. 118-127. (In Russian)
 • Zinchenko T.D. Long-term (30 years) dynamics of Chironomidae (Diptera) fauna in the Kuibyshev water reservoir associated with eutrophication processes // Netherlands Journal of Aquatic Ecology. 1993. No. 26 (2-4). P. 533-
 • Zinchenko T.D. Chironomidae (Diptera) as biological hindrances in the water-supply // Acta Biologica Hungarica: Debrecen. 1989. No. 3. P. 377-386.